• گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت در شورای عالی انفورماتیک کشور
    shorayeanformatic-1395
  • مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
    nezamsenfi-1395